27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: اس گفتگو با خدا

گفتگو و درد دل با خدا

گفتگو و درد دل با خدا

گفتگو و درد دل با خدا گفتگو و درد دل با خدا یا حیّ و یا قیّوم الله جان سلام خودت خوب می دانی عزیزم که لبریزم از عشقت و دارم سر می روم لبالبم از سخن عاشقانه برایت هر چه می گویم بیشتر سرریزم می کنی هر چه می گریم بغضم گلوگیرتر می شود هر چه می نوشانی‌ تشنه ترت می شوم تنها و تنها تو را دارم یا الله مگر می شود که خودت را قربانی خودت کرد؟ می خواهی باز هم قربان ما شوی؟ ای مهربانترین مهربانان یا ارحم...

ادامه مطلب